Patient-FOCUSED DIAGNOSTICS AND GENE ANALYSIS

InnovativE DisruptivE TeCHnologY
Diagen IS A SCANDINAVIAN DISTRIBUTOR OF CUTTING-EDGE AND RESOURCE-EFFECTIVE DIAGNOSTIC PRODUCTS

The Patient
in focus

Security for
the customer

COST-EFFECTIVE
SOLUTIONS

A TEAM OF
Experts

Privacy Policy

Diagentec AB, org.nr 556952-8663, med postadress, Box 2020, 194 02 Upplands-Väsby, värnar om
din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt
och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi
informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Personuppgifter som vi behandlar om dig
De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, kontaktuppgifter, företag och befattning.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

  • För avtal mellan Diagentec och företaget du som kund representerar;
  • För att kunna delge individuellt anpassad information om Diagentecs produkter du som kund använder;
  • Som information i processen som leder fram till ett kundavtal
  • Kontaktuppgifter för att kunna nå dig som kund vid eventuella problem, service, uppdateringar med produkten;

Vårt eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att vi ska ha
möjlighet att nå ut till personer som arbetar på företagen och att därigenom kunna hjälpa, utveckla
och förbättra för kunder och potentiella kunder.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för information och marknadsföring om vår
verksamhet enligt ändamålen ovan. Information och marknadsföring kan komma att skickas för att
kalla till möten, seminarier och utbildningar samt för information inom ramen för vår verksamhet,
t.ex. nyhetsbrev. Informationen kan komma per post eller e-post fram till dess att du invänder mot
att få information och marknadsföring från oss.

Inhämtning av personuppgifter
Vi inhämtar dina personuppgifter från konferenser och utställningar, genom korrespondens via epost eller telefon och personliga möten.


Tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Diagentec AB och systerbolagen Diagen AS i Norge
och Diagen Danmark.
Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar
personuppgifter för vår räkning, till exempel våra IT-leverantörer. Vi delar aldrig dina personuppgifter
med andra företag för marknadsföringssyften eller dylikt.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi samt våra leverantörer behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.
Överföring av Personuppgifter till en plats utanför EES-området får vidtas förutsatt att vid var tid
gällande krav för sådan överföring enligt Dataskyddsregler uppfylls.

Skydd av personuppgifter
Vi, samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de
personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och
förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att
hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda
har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och
användarnamn för att logga in i dessa system. All e-postöverföring är krypterad.

Gallring av personuppgifter
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig
lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.
Personuppgifter som vi behandlar för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning behandlar
vi under den tid som respektive företag är kund eller potentiell kund och så länge som du arbetar hos
företaget.
Uppgifter om personer som samtycker till behandling av sina personuppgifter sparas så länge detta
samtycke kvarstår.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka
personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av dina personuppgifter eller
begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även
under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan
personuppgiftsansvarig.
Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för
direktmarknadsföring.
Om du skulle ha några klagomål avseende vår och branschföreningarnas behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig
tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med
anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per
telefon 08-59034800 eller epost post@diagen.se.